លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (Speakerក្អម)

 និស្សិត​មួយក្រុម​បង្កើត​“Speaker ក្អម​”​ដើម្បី​បង្ហាញ​អត្តសញ្ញាណ​ជាតិ​