លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (SEA Games លើក​ទី ៣០)

SEA Games លើក​ទី៣០៖​លោក​ហ៊ុន សែន ស្នើ​ក្រុម​កីឡាករ​កុំ​ប្រើ​សារធាតុ​ហាមឃាត់​