លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (Laser)

 ឧបករណ៍បញ្ជូនទិន្នន័យជាសំឡេងតាមរយៈការបាញ់ពន្លឺឡាស៊ែរ(Laser)