បទសម្ភាសន៍ - មគ្គុទេសជំនួញ

 លោកសៀង វណ្ឌី៖តំណាងចែកចាយរបស់ស៊ីស៊ីធម្មជាតិ ត្រូវប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលខ្លួនចង់លក់បន្តជាមុនសិន

 លោកសៀង វណ្ឌី៖ហាងE&F Vegetarianផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអតិថិជនដែលស្រលាញ់សុខភាព

 លោកម៉ីផល្គុន៖យើងគួរតែចាប់ផ្ដើមផ្ដល់សេវាកម្មមួយច្បាស់លាស់ ដើម្បីឲ្យអតិថិជនមានទំនុកចិត្តលើយើង