នាទីកសិកម្ម

 មុខរបរ​ច​ញ្ចឹម​​ចង្រិ​ត​​ផ្លាស់ប្តូរ​​ជីវិត​ស្ត្រី​​ជនបទ​​មួយរូប​​ទៅជា​អ្នករក​ចំណូល​​សម្រាប់​គ្រួសារ​

រោគសញ្ញានៃជំងឺរលាកលំពែងលើសត្វសុនក

មូលហេតុនៃការបង្កឱ្យមានជំងឺរលាកកំពែងលើសត្វសុនក

ការព្យាបាលនៃជំងឺស្ទះពោះវៀនលើសត្វសុនក

រោគសញ្ញានៃជំងឺស្ទះពោះវៀនលើសត្វសុនក

ជំងឺស្ទះពោះវៀន លើសត្វសុនក

ការព្យាបាលជំងឺរលាកពោះវៀន លើសត្វសុនក

រោគសញ្ញានៃជំងឺរលាកពោះវៀន លើសត្វសុនក

មូលហេតុនៃជំងឺរលាកពោះវៀន លើសត្វសុនក

ការព្យាបាលជំងឺរលាកក្រពះ ពោះវៀន ករណីរលាករុំារ៉ៃ លើសត្វសុនក

ការព្យាបាលជំងឺរលាកក្រពះ ពោះវៀន លើសត្វសុនក

រោគសញ្ញានៃជំងឺរលាកក្រពះ ពោះវៀន លើសត្វសុនក

រលាកក្រពះ ពោះវៀន

កង្វះទឹកមាត់ចំពោះសុនក

រោគសញ្ញានៃជំងឺហូរទឹកមាត់ចំពោះសត្វសុនក

ករណីសុនកមានលំហូរទឹកមាត់

ករណីសុនកស៊ីចំណីផ្តេសផ្តាស

ការកើតឡើងករណីល្មោភស៊ី របស់សត្វសុនក

បញ្ហាចំណង់អាហារ ចំពោះសុនកមានជំងឺ

បញ្ហាចំណង់អាហារលើសត្វសុនក

ជំងឺរលាកត្រចៀកក្រៅ លើសត្វសុនក

ជំងឺរលាកត្រចៀកក្នុង លើសត្វសុនក

ជំងឺភ្នែកឡើងបាយលើសត្វសុនក

ជំងឺCherry eyeលើសុនក

ជំងឺរលាកកែវភ្នែកសុនក

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ