លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (​អ្នក​សាររ​ព័ត៌មាន)

 ​​លោក​ហ៊ុន សែន​​​៖ ​​កម្ពុជា​​​ត្រូវការ​ស្ថាប័ន​ព័ត៌មា​​ន​​​ដែលមាន​ការ​​ទទួលខុសត្រូវ​និង​ស្មោះត្រង់​​​