លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (​រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិ​ទី​៦)

 កែវ​ថ្មី​ទឹក​​ចាស់​តែអាច​​ផ្លាស់​​រស់​ជាតិ​ឬ​​?​