លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (​យុទ្ធសាស្ត្រ​៤​ចំណុច​)

 ក្រសួង​កសិកម្ម​ដាក់​យុទ្ធសាស្ត្រ​៤​ចំណុច​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​កសិកម្ម​ទំនើប​

 រដ្ឋាភិបាល​ដាក់ចេញ​យុទ្ធសាស្ត្រ​៤​ចំណុច​ទាក់ទាញ​កំណើន​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​មកវិញ​