លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (​ពន្ធ​EBA​)

 CNRP៖​បើ​រដ្ឋាភិបាល​បង្ហាញ​ការផ្លាស់ប្ដូរ​វិជ្ជមាន​កម្ពុជា​នឹង​បាន​២០%​នៃ​ពន្ធ​EBA​មកវិញ​

 អឺរ៉ុប​ចាប់ផ្តើមនីតិវិធីផ្អាកប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ​EBA​ពី​កម្ពុជា​បណ្តោះអាសន្ន​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ