លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (​បាតុភូត​រន្ទះ​)

ក្រសួង​ធនធានទឹក​​ឱ្យ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​បាតុភូត​ ផ្គរ​ រន្ទះ​ និង​ខ្យល់​កន្ត្រាក់​​

សូម​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ចំពោះ​បាតុភូត​រន្ទះ​ និង​ខ្យល់​កន្ត្រាក់​​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​២៤-៣០​មិថុនា​​

ក្រសួង​ធនធានទឹក​ អំពាវនាវ​ឲ្យ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​បាតុភូត​រន្ទះ​ និង​ខ្យល់​កន្ត្រាក់​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១០-១៦​មិថុនា​

ក្រសួង​ធនធានទឹក​អំពាវនាវ​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​​ប្រុងប្រយ័ត្ន​បាតុភូត​រន្ទះ​​ពីថ្ងៃ​២០-២៦​ឧសភា​

ខេត្ត​ចំនួន​៧​​នឹងរង​បាតុភូត​រន្ទះ​ខ្យល់​កន្ត្រាក់​​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១៣-១៦​ឧសភា​​

ក្រសួង​ស្នើ​ឲ្យ​ប្រយ័ត្ន​បាតុភូត​រន្ទះ​និង​ខ្យល់​កន្ត្រាក់​ចាប់​ពីថ្ងៃទី​២៩​មីនា