លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (​ក្រុមហ៊ុនHuawei)

ក្រុមហ៊ុន​​Panasonic​​ប្រកាស​​នឹង​បញ្ឈប់​​អាជីវកម្ម​​ជាមួយ​​ក្រុមហ៊ុន​Huawei

 អាមេរិក​បន្ត​ដំណើរកា​រ​ធ្វើ​បត្យាប័ន​នាយក​ប្រតិបត្តិ​ក្រុមហ៊ុនHuawei​ជា​ផ្លូវការ​