លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (​កិច្ចប្រជុំ​ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​អាស៊ាន)

ប្រមុខ​ការទូត​កម្ពុជា​ នឹងចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​មួយចំនួន​​ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​អាស៊ាន​តាម​ប្រព័ន្ធ​វីដេអូ​​