លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (​ ជនជាតិអ៊ុយហ្គួ)

 តាំងពី​ឆ្នាំ​២០១៤ចិន​ចាប់ខ្លួន​ភេរ​វករ​១៣ ០០០​នាក់​នៅ​ស៊ីន​ជាំ​ង​