លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (៤២ម៉ឺនតោន)

 រយៈពេល៧ខែឆ្នាំ២០២០ កម្ពុជានាំចេញអង្ករបានជាង៤២ម៉ឺនតោន