លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (អ្នកអាចធ្វើបាន)

 អ្នកអាចធ្វើបាន ក្នុងលោកនេះគ្មានអ្វីដែលអ្នកធ្វើមិនបាននោះទេ