លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (អ្នករត់កង់បី)

រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ឲ្យ​អ្នកបើក​ម៉ូតូ​កង់​បី​និង​ម៉ូតូ​សណ្តោង​រ៉ឺម៉ក់​ទៅ​រៀន​យក​បណ្ណ​បើកបរ​ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ​