លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​)

 អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​​ឆ្លើយតប​សង្គម​ស៊ីវិល​ពាក់ព័ន្ធ​​នឹង​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​សិទ្ធិ​ទទួល​ព័ត៌មាន​​