លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (អីស្រាអែល)

 ស៊ូដង់​និង​អ៊ីស្រាអែល​ពី​សត្រូវ​ក្លាយជា​មិត្តភក្តិ