លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (អធិបតេយ្យជាតិ)

 លោកហ៊ុនសែន៖កម្ពុជាមិនអាចយកអធិបតេយ្យជាតិទៅដោះដូរជាមួយភាពអនុគ្រោះណាទាំងអស់

កម្ពុជាមិនអាចយកអធិបតេយ្យជាតិ ទៅដោះដូរជាមួយជំនួយ ឬភាពអនុគ្រោះណាមួយឡើយ

 លោកហ៊ុនសែន៖ កម្ពុជាមិនចង់បាត់EBAទេ តែមិនអាចដោះដូរជាមួយអធិបតេយ្យជាតិឡើយ

លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ជាថ្មីថាកម្ពុជាមិនអាចយកអធិបតេយ្យជាតិ ទៅដោះដូរជាមួយជំនួយទេ

ចិនប្តេចជ្ញា​គាំទ្រកម្ពុជា​ក្នុងការរក្សាស្ថិរភាព​ក្នុងប្រទេស និងការពារ​អធិបតេយ្យជាតិ

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ