លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (អត្រាកំណើត)

ជប៉ុន​​កំពុង​ជួប​​វិបត្ដិ​ក្នុងការ​មានកូន​​ដោយ​អត្រាកំណើត​​ធ្លាក់ចុះ​​យ៉ាងខ្លាំង​

ចិន​ជួប​វិបត្ដិ​​អត្រាកំណើត​​ធ្លាក់ចុះ​​បន្ដទៀត​​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៨

ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៨​​ចិន​ជួប​នឹង​វិបត្ដិ​​អត្រាកំណើត​​ធ្លាក់ចុះ​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ