លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (អង្គការសីលការ)

 លោកស្រី​ធីតា ឃឹះចំណាយពេល​ស្ទើរ​មួយជីវិតក្នុង​ការងារ​សង្គម

 លោកស្រី​ធីតា ឃឹះលាលែង​ពី​នាយិកាអង្គការ​សីល​ការ​