លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (អង្គការពាណិជ្ជកម្ម)

 កម្ពុជា​ស្នើ​អង្គការ​​WTO​​និង​អង្គការ​ពាណិជ្ជកម្ម​​អន្តរជាតិ​ជួយ​គាំទ្រ​ពាណិជ្ជកម្ម​​នៅ​កម្ពុជា​​