លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (អគារទីស្តីការថ្មី)

អគារទីស្តីការក្រសួងសាធារណការថ្មីសម្រេចការសាងសង់បាន៩៥ភាគរយហើយ

អគារទីស្តីការក្រសួងសាធារណការថ្មីសម្រេចការសាងសង់បាន៩៥ភាគរយហើយ