លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ឡានដឹកកម្មករ)

 សហជីព​គាំទ្រ​ឲ្យមាន​ការផ្លាស់ប្តូ​រ​ឡាន​ដឹក​កម្មករ​ពី​ឡាន​ដឹក​ទំនិញ​ទៅ​ឡាន​ដឹក​អ្នកដំណើរ​

 ​អង្គការ​មូលនិធិ​បង្ការ​របួស​អាស៊ី​​ចង់ឱ្យ​ឡាន​ដឹក​កម្មករ​ទាំងអស់​​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទៅជា​ឡាន​ស្តង់ដា​​