លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ហ្គ្រេនភ្នំពេញ)

 អភិបាលក្រុង​ថា​គ្មាន​សិទ្ធិ​អន្តរាគមន៍​រឿង​លុប​ស្រះ​នៅ​ហ្គ្រេ​ន​ភ្នំពេញ​ទេ​