លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ហ្គាសអនាធិបតេយ្យ)

 លោក​ឃួង ស្រេង​៖ ត្រូវ​លុបបំបាត់​កន្លែង​លក់​ហ្គាស​អនាធិបតេយ្យ​គ្មាន​ស្តង់ដារ​