លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ស្រះដំរី)

 ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រះដំរី នៃភ្នំគូលែនជាមួយប្រជាជនសហគមន៍ព្រៃធំអន្លង់ធំ