លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ស្ដ្រីមីយ៉ាន់ម៉ា)

ការសិក្សា​៖​​ស្ដ្រីមីយ៉ា​ន់​ម៉ា​​រាប់ពាន់នាក់​​ត្រូវ​បង្ខំ​ឲ្យ​រៀបការ​​ក្នុងប្រទេស​ចិន​