លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ស៊ីមកាតទូរស័ព្ទ)

 ម្ចាស់​​ក្រុម​ហ៊ុន​ទូរស័ព្ទ​​នឹង​​ប្រឈម​​ផ្លូវ​ច្បាប់​​បើ​​បន្ត​​ឱ្យ​​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​​ស៊ីម​​កាត​​គ្មាន​​អត្ត​សញ្ញាណ​​

 អ្នក​​ប្រើ​​ប្រាស់​​​ស៊ីម​​​កាត​​​ទូរ​សព្ទ័​​ទាំង​​​មាន​​​និង​​​គ្មាន​​​អត្ត​​សញ្ញាណ​​​ប័ណ្ណ​មាន​ចំនួន​​ជាង​​១៨​​លាន​​នាក់​​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ