លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ស៊ីនជាំង)

 អាមេរិក​នឹង​ផ្អាក​នាំចេញ​ផលិតផល​សំខាន់ៗ​ពី​ស៊ីន​ជាំ​ង​ប្រទេស​ចិន​

 អង់គ្លេស​ជំរុញ​ចិន​អនុញ្ញាតឲ្យ​អ្នកសង្កេតការណ៍​UN​ចុះទៅ​តំបន់​ស៊ីន​ជាំ​ង​