លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (សិប្បកម្ម​ផលិត​ឥដ្ឋ)

ក្រសួង​​ការងារ​៖​​​២០​២០​​ជា​ឆ្នាំ​​គ្មាន​​ពលកម្ម​​កុមារ​​ក្នុង​​សិប្បកម្ម​​ផលិត​​ឥដ្ឋ​​នៅ​​កម្ពុជា​​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ