លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (សាលាឧទ្ធរណ៍បង្កើតថ្មី)

ព្រះមហាក្សត្រ​ចេញ​ព្រះរាជក្រឹត្យ​បង្កើត​សាលាឧទ្ធរណ៍​ភ្នំពេញ ត្បូងឃ្មុំ បាត់ដំបង និង​ព្រះសីហនុ​