លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (សាកលវិទ្យាល័យចិន)

 ក្រសួងទេសចរណ៍​ចុះ​អនុស្សរណៈ​លើ​ការបណ្តុះ​បណ្ត​ល​ធនធានមនុស្ស​ជាមួយ​សាកលវិទ្យាល័យ​ចិន​