លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (សមាហរណកម្ម​)

 អាស៊ាន​​ត្រូវ​ពង្រឹង​​សមាហរណកម្ម​សេដ្ឋកិច្ច​​និង​ធ្វើ​សេរីភាវូបនីយកម្ម​​បន្ថែម​

 លោក​ប៉ាន សូរ​ស័ក្តិ​៖​សមាហរណកម្ម​ពាណិជ្ជកម្ម ស្រប​យុទ្ធសាស្ត្រ និង​ចក្ខុវិស័យ​កម្ពុជា​

មេដឹកនាំ​អាស៊ាន​​ឯកភាព​បង្កើន​​កិច្ចខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​​សម្រាប់​ការធ្វើ​សមាហរណកម្ម​​ក្នុង​តំបន់​

 បារ​ខែម​​ភ្នំពេញ​​ឆ្នាំ​​២០១៥​ និយាយ​​ពី​​ការ​ត្រៀម​ខ្លួន​​សម្រាប់​ សមាហរណកម្ម​អាស៊ាន​​

 យុវជន​តាំងចិត្ត​អភិវឌ្ឍ​ន៍​ខ្លួន​ពេល​ចូល​ក្នុង​សមាហរណកម្ម​អាស៊ាន​ខាងមុខ​

 យុវជន​កម្ពុជា​នឹង​ពិភាក្សា​ពី​អនាគត​របស់​ខ្លួន នៅពេល​អាស៊ាន​ធ្វើ​សមាហរណកម្ម​សេដ្ឋកិច្ច​

 រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​​ជឿជាក់​ថា​​កម្ពុជា​​នឹង​​ចំណេញ​ពេល​សមាហរណកម្ម​​អាស៊ាន​​មក​ដល់​

 ការប្រមូល​ពន្ធ​គយ​នៅ​កម្ពុជានឹង​ធ្លាក់​ចុះ​ពេល​ធ្វើ​សមាហរណកម្ម​អាស៊ាន​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ