លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (សន្តិសុខជាតិ)

ក្រសួងយុត្តិធម៌ ប្រជុំដាក់ចេញវិធានការលើសកម្មភាព ឬទង្វើណាប៉ះពាល់ ដល់សន្តិសុខជាតិ

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ