លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (សន្ដិសុខ​ឯកជន)

 នគរបាលជាតិ ឲ្យ​ភ្នាក់ងារ​សន្ដិសុខ​ឯកជន​មក​សុំ​ច្បាប់​អនុញ្ញាត​និង​ទទួល​ការ​បំប៉ន​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ