លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (វិស័យទេសចរណ៍ក្នុងតំបន់អាស៊ាន)

 ​លោក​ថោង ខុន​​ស្នើ​ដល់​សមាជិក​អាស៊ាន​​ត្រូវខិតខំ​បង្កើត​ផលិតផល​ទេសចរណ៍​ថ្មីៗ​​