លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (វិបត្ដិថវិកា)

 រដ្ឋាភិបាល​​អាមេរិក​​កំពុង​អស់​​ថវិកា​​ប្រើប្រាស់​​លឿន​ជាង​​ការរំពឹងទុក​