លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (វិនិយោគ​មក​កម្ពុជា​)

 ​កម្ពុជា​ស្នើ​អូស្ត្រាលី​​បន្ត​ការគាំទ្រ​និង​ជួយ​ជំរុញ​​អ្នកវិនិយោគ​មក​កម្ពុជា​បន្ថែមទៀត​​

 ប្រទេស​ចិន​ឈរ​ក្នុង​លំដាប់​ទី​១​នៃ​ការវិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា​

 រដ្ឋាភិបាល​ស្នើឲ្យ​កូរ៉េ កៀរគរ​អ្នកវិនិយោគ​មក​កម្ពុជា​ឲ្យបាន​ច្រើន​