លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល)

ក្រសួង​ការងារ​ជូន​ដំណឹង​ពី​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​ពិសេស​ដល់​កម្មករ​ដែល​ព្យួរ​ការងារ​

ក្រសួងអប់រំរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការអប់រំបង្ការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩