លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (លំដាប់ទី១)

 ប្រទេស​ចិន​ឈរ​ក្នុង​លំដាប់​ទី​១​នៃ​ការវិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា​