លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (លោក​SimonCowell)

Simon Cowell​​ធ្វើឲ្យ​អ្នកគាំទ្រ​​ភ្ញាក់ផ្អើល​យ៉ាងខ្លាំង​​ព្រោះ​រាង​ខុស​ពីមុន​