លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (លោក​JimmyCarter)

លោក​Jimmy Carter ជា​អតីត​ប្រធានាធិបតី​​អាមេរិក​​ដែល​រស់នៅ​​សាមញ្ញ​បំផុត​