លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (លោកស្រីJillBiden)

ជី​វប្រ​វត្ដិ​ស្ដ្រី​ទីមួយ​​អាមេរិក​​លោកស្រី​​Jill Biden