លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (លោកយ៉ង់ពៅ)

 សមិទ្ធផល​ដែល​រាជបណ្ឌិត្យសភា​សម្រេចបាន​ឆ្នាំ​២០១៩​និង​គោលដៅ​អនុវត្ត​ឆ្នាំ​២០២០