លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (លោកប្រាក់សុភាស់)

 ជំងឺ​រលាក​ច្រមុះ​ដោយសារ​Allergy​និង​មិន​បង្កដោយ​Allergy