លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (រំលោភបូក)

 ផ្ទុះ​ការតវ៉ា​ក្រោយ​មាន​ករណី​រំលោភ​បូក បណ្តាល​ឲ្យ​នារី​២​នាក់​ស្លាប់​នៅ​ឥណ្ឌា​