លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (រោងចក្រថាមពលអគ្គិសនីធ្យូងថ្ម)

 រោងចក្រ​ថាមពល​អគ្គិសនី​ធ្យូងថ្ម​មួយ សម្ពោធ​ការដ្ឋាន​ក្នុង​ក្រុង​ព្រះសីហនុ​