លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (រលកយក្សស៊ូណាមិ)

មនុស្ស​ស្លាប់ដោយសាររលក​យក្សនៅ​ឥណ្ឌូនេស៊ីបន្តកើន​ដល់​ជាង​៤០០​នាក់​

រលក​ស៊ូណាមិ​ឥណ្ឌូនេស៊ី៖មនុស្ស​ស្លាប់​កើន​ពី​៤៣ដល់​ជិត​៤០០​នាក់​

 មនុស្ស​ស្លាប់ដោយសារ​រលក​យក្ស នៅ​ឥណ្ឌូនេស៊ីកើន​ដល់​១៦៨​នាក់​

​រញ្ជួយ​ដី​និង​រលក​ស៊ូណាមិនៅ​ឥណ្ឌូនេស៊ី៖អ្នកស្លាប់​កើន​ដល់ជាង​១២០០នាក់​

រលក​យក្ស​ស៊ូណាមិ​ នៅ​ឥណ្ឌូនេស៊ី ​៖​ អ្នកស្លាប់​កើន​ដល់ ​ជាង​៨០០​នាក់​

រលក​យក្ស​ស៊ូណាមិ​ឥណ្ឌូនេស៊ី​៖​អ្នកស្លាប់​កើន​ដល់​ជាង​៤០០​នាក់​