លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (របាំត្រុដិ)

«​របាំ​ត្រុដិ​» និមិត្តរូប​នៃ​សុភមង្គល​និង​បណ្តេញ​ឧបទ្រពចង្រៃ​

 អត្ថន័យ​និង​តួនាទី​របាំ​ត្រុដិ​ទៅ​នឹង​ជីវិត​មនុស្ស​ខ្មែរ​